Generalforsamling

Referat fra Grundejerforeningen Rørviglunds Generalforsamling d. 2. juni 2018

 

  Valg af dirigent og referent

 John Hansen blev valgt til dirigent og Birgitte Rugh som referent.

 

  Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

 Den skriftlige beretning blev udleveret til deltagerne og fremlagt af formanden. Beretningen kan ses på foreningens hjemmeside.

 Der er 31 medlemsparceller, hvoraf 13 var repræsenteret, 19 personer til stede ved Generalforsamlingen.

 Velkommen til de nye ejere.

 Vedr. vejene: Der må meget gerne bruges grus fra bunkerne til at udbedre huller løbende.

 Langesøvej bliver privatiseret i 2020. Erik Vedel undersøger med kommunen, hvad det indebærer for grundejerne.

 Vedr. ”Bænken”. Der er stadig Bænkmøde hver den første lørdag i måneden kl. 15.

 Vedr. Hastigheder i området. Hastigheden er 50 km/t. Politiet mener skiltningen er tilstrækkelig.

 Vedr. ”Det grønne” på alle parceller. Klip nu det skidt!  Mest det, der rager ud på vejene, så også store biler kan passere. Lars Stubkjær og Erik Vedel tager en runde og kigger på beplantningen.

 Vedr. Hjertestarteren, der er opsat på annekset til Huset på Trekanten, mellem Langesøvej og Skansehagevej. ( Langesøvej 1) Opsat og virker fra oktober 2017.

 

 Sælsafarituren med Mariane F d. 28/7-18. Der er stadig få ledige pladser. Prisen bliver ca 200 kr. Børn gratis.

 

 Beretningen godkendt.

 

  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 Regnskab 2017 godkendt (se nedenfor).

 Kontingentet er fortsat 500 kr./ årligt pr. parcel.

 

  Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne

 Kontingentet er fortsat 500 kr. / årligt pr. parcel.

 

  Forslag fra medlemmerne

 Ingen fremkomne forslag.

 

  Valg af medlemmer til bestyrelsen

 Genvalg af: Lars Eskebjerg, kasserer, genvalg af Karin Jensen og Tove Sørensen,

 bestyrelsesmedlemmer.

 Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode.

 

  Valg af suppleant til bestyrelsen

 Ibbi Heide genvalgt

 

  Valg af revisor og revisorsuppleant

 Revisor Finn Petersen genvalgt. Revisorsuppleant John Hansen genvalgt.

 

  Eventuelt

 John Hansen: Der er en begyndende kragekoloni på Rørviglund. Den følges med spænding!

 

 Herefter takkede formand Lars Stubkjær mødelederen for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen.

 

 Referent Birgitte Rugh.Indtægter

Udgifter

Beholdning 1/1-2017

11.431,97


Kontingent

15.000,00


Hjertestarter, Trekantens andel

4.901,41


Klip af fællesareal 2016


500,00

DK Hostmaster


45,00

Generalforsamling


1.728,75

Beskæring af træer og buske


1.125,00

Klip af fællesareal 2017


500,00

Hjertestarter


15.350,00

Odsherreds El-hjertestarter


4.745,79

Vin - Sejltur 16/9


541,25

Gebyr Danske Bank 2016


300,00

Web-hotel


228,00
Indtægter

31.333,38


Udgifter


25.063,79
Kassebeholdning 31/12-2017

6.269,59