Servitutter

Servitutter

Undertegnede ejere af ejendommen matr.nr. 5q og 24æ Rørvig by og sogn pålægger herved ejendommen følgende servitutter:

 

1. Bebyggelse

På hver parcel må kun opføres ét beboelseshus i en etage samt udhus og garage. Beboelseshuset skal være mindst 40 m².

Til opførelse af såvel beboelseshus som udhus og garage må kun anvendes nye materialer, ligesom alle udvendige flader skal holdes i dæmpede eller mørke farver, der passer ind i naturen.

Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse indenfor 10 m fra den tilgrænsende vejs midtlinie, som det fremgår af vedhæftede deklarationskort.

 

2. Benyttelse.

Der må ikke på parcellerne findes nogen virksomhed, installation eller lignende, der ved røg, støj eller ilde lugt kan være til gene for de omboende, idet parcellerne alene må anvendes til sommerhusbeboelse.

 

3. Oversigt

På de på vedhæftede deklarationskort målsatte og med skravering viste arealer må ikke findes varigt eller midlertidigt anbragte genstande, der rager mere end 1 m op over den af de to skærende vejmidter bestemte flade, idet disse arealer skal henligge til fri oversigt. Bestemmelsen omfatter ikke sne.

 

4. Veje.

Færdselsret på samtlige på ejendommen udlagte private vejarealer tilkommer alle nuværende og fremtidige ejere af parceller fra ejendommen. For den på deklarationskortet med grå farve viste 8,00 m bred. vej tilkommer færdselsretten ligeledes den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 24a samt eventuelle parceller herfra. - Der må ikke etableres nogen indkørsel til parcellerne fra den offentlige bivej "Skansehagevej" eller fra "Langesøvej". 

 

5. Vandforsyning.

Parcelejerne er pligtige til at være medlemmer af det lokale vandværk samt til at aftage vandværksvand herfra.

 

6. Spildevandsafledning.

Kredslægen har ved skrivelse af 28/3 1972 meddelt midlertidig godkendelse til etablering af sivedræn med tilløb af husspildevand. Drænene skal anbringes indenfor de på deklarationskortet viste felter, idet denne beliggenhed dog kan fraviges med sundhedskommissionens godkendelse. Sivedrænene må kun etableres efter nærmere indhentet tilladelse fra sundhedskommissionen. Tilladelse til etablering af vandkloset kan ikke påregnes.

 

7. Hegn.

Parcellerne må ikke hegnes med raftehegn eller pigtrådshegn. 

 

8. Grundejerforening.

Samtlige ejere af parceller der udstykkes fra ejendommen er forpligtet til at være medlemmer af en grundejerforening. Denne skal stiftes så snart samtlige parceller fra ejendommen er solgt, og sælgerne er berettiget til at kræve den stiftet, når mindst 20 af parcellerne er solgt.

Det påhviler grundejerforeningen at overtage den fremtidige vedligeholdelse af de til brug for parcellerne udlagte private veje. Ligeledes er grundejerforeningen forpligtet til at tage skøde på samtlige på ejendommen udlagte private vejarealer.

 

9. Påtaleret.

Påtaleretten tilkommer den for ejendommen oprettede grundejerforening. 

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr. 5q og 24æ Rørvig by og sogn.

Med hensyn til servitutter, pantegæld og andre hæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Holbæk, den 9. juni 1972