Vedtægt

 

Vedtægt

 

§1 Grundejerforeningens navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er “Grundejerforeningen Rørviglund”, i det følgende benævnt ”foreningen”.

Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune.

Foreningen er stiftet i henhold til en deklaration lyst 17/7-1972. 

Dens område er vejene Rørviglund, Bakkestien og Sølund, 4581 Rørvig.

Området omfatter parceller udstykket fra matr. Nr. 24 æ Rørvig by og sogn, som angivet på et af landinspektør Erik Pedersen i 1972 udfærdiget deklarationsrids til ovennævnte tinglyste deklaration.

Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser og grundejerforpligtelser såvel indadtil som udadtil, herunder blandt andet at administrere, vedligeholde og renholde anlæg, fællesarealer og private veje jf. deklarationen.

Foreningen skal endvidere virke for godt naboskab.

 

§ 2 Foreningens medlemmer 

Medlemmer af foreningen er de til enhver tid værende ejere i henhold til tingbogen eller endelig købsaftale af parceller på de tre veje, som ovennævnte udstykning vedrører, eller ægtefælle/ samlever hertil. Medlemskabet er pligtmæssigt i henhold til de parcellerne pålagte, tinglyste servitutter.

Medlemmerne er forpligtet til at betale det på foreningens generalforsamling til enhver tid lovligt vedtagne kontingent, herunder særskilt fastsatte bidrag til f.eks. vedligeholdelse af fælles veje og arealer. 

Det ordinære kontingent betales inden 1. april. Er kontingentet eller andre vedtagne ydelser ikke betalt senest én måned efter forfald, opkræves disse pålagt et af bestyrelsen fastlagt gebyr. Er kontingentet eller andre ydelser ikke betalt senest 2 måneder efter forfald, kan bestyrelsen uden yderligere varsel lade beløbet overgå til inkasso. 

I tilfælde af ejerskifte hæfter den tidligere ejer for samtlige påhvilende forpligtelser over for foreningen, indtil han til kassereren eller foreningens administration ved skriftlig henvendelse har givet meddelelse om den nye ejer.

 

§ 3 Foreningens bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling, således at formanden og ét bestyrelsesmedlem afgår det ene år, og kassereren og to bestyrelses-medlemmer det næste år. 

Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, medens den øvrige bestyrelse konstitueres på det første bestyrelsesmøde efter valget med bl.a. næstformand og en eller flere sekretærer.

På generalforsamlingen vælges en suppleant til bestyrelsen for en ét-årig periode.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt eller når mindst ét bestyrelsesmedlem forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet der dog altid skal deltage mindst ét bestyrelsesmedlem. 

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden sammen med mindst ét af bestyrelsens medlemmer. Alle skrivelser fra foreningen godkendes af formanden.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

 

§4 Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. 

For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne.

 5. Forslag fra medlemmerne.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 9. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst én måneds varsel. Indkaldelsen indeholder dagsorden og det seneste årsregnskab.

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstedes formanden inden 14 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Ethvert medlem, der har opfyldt sine forpligtelser overfor foreningen, er berettiget til én stemme for hver parcel, hvortil ejendomsretten haves.

Stemme kan afgives i henhold til fuldmagt til formanden. Skriftlig fuldmagt kan også afgives til et af foreningens øvrige medlemmer. Hvert medlem kan dog højst repræsentere tre stemmer.

Generalforsamlingen tager beslutninger ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt. Ved vedtægtsændringer gælder der dog særlige afstemningsregler jf. § 6. 

Over det på en generalforsamling passerede føres referat, der skal godkendes af dirigenten og udsendes til medlemmerne gennem et nyhedsbrev.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel og i øvrigt på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling.

 

§5 Regnskab, revision og hæftelse

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren fører løbende regnskab.

Årsregnskabet revideres af en regnskabskyndig person blandt medlemmerne.

Regnskabet skal foreligge revideret senest 1. marts. 

Revisor og revisorsuppleant vælges for ét år af gangen på generalforsamlingen.

For dispositioner, foretaget af bestyrelsen inden for den til bestyrelsen ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk.

 

§6 Vedtægtsændringer

For vedtægtsændringer og/eller vedtægtstilføjelser kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret under afstemningen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer erklærer sig for forslaget. 

Er det tilstrækkelige antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen kan der, såfremt et flertal har stemt herfor, med 14 dages varsel indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. En sådan ekstraordinær generalforsamling kan, med samme kvalificerede flertal, godkende forslaget, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 12. maj 2007 med ændring ved generalforsamlingen 8. maj 2010.